Den verden du kendte – af Kathrine E. L. Johansson, PhD Cand.Mag. i Moderne Kultur & Kulturformidling Underviser & forfatter

Den danske regering har sagt, at verden som vi kendte den før virus ikke  vender tilbage igen efter virus. Politikere, sundhedsinstitutioner og etablerede  medier gentager ofte, at vi alle går og venter på en vaccine. Det samme sker i  udenlandske medier. Faktisk er der overvejende store overensstemmelser i  det, som formidles verden over. Særligt det, at “vi alle går og venter på en  vaccine”. I mellemtiden falder små virksomheder, unge mennesker, familier  og ældre isolerede mennesker fra hinanden. Millioner verden over mister  deres job og hermed deres levebrød. Det helt store økonomiske krak ligger  lige foran døren. At noget er ved at forandre sig, kan der vist ikke være nogen  tvivl om.  

Det er bare spørgsmålet, om den udlægning vi får fra medier og politikere  egentlig rammer virkeligheden godt nok? Og om forandringen, der kommer,  først og fremmest handler om en virus, som er skurken, og en vaccine, som er  frelseren. Eller om den handler om noget helt andet – og meget mere  omfattende?  

Vi har haft det godt i Danmark. Vi har haft det rigtig godt rigtig længe. Mange  har haft travlt. Travlt med at bidrage til det samfund, som de opfattede som  deres virkelighed. Og de kunne være tilfredse. For vi har jo haft det godt så  længe. Men måske har de glemt at mærke efter, om det nu også føltes så godt.  For det, som sker idag, har været undervejs længe. Vi er blevet forberedt  igennem mange endeløst overfladiske politiske diskussioner, der har kørt i  ring og strategisk undgået de virkeligt væsentlige emner. Vi er blevet  forberedt gennem storskærmen på stuevæggen, hvor reklamernes storytelling  har lagt dybe beskeder i underbevidstheden om køb, overflade, glitter rus og  vores eget manglende selvværd. Vi er blevet forberedt ved et forskruet stress  niveau på arbejdspladsen, der kun efterlod små (tom)rum til reflektion og  nærhed. Vi er blevet forberedt gennem supermarkedernes understøttelse af  madvaner, som ikke nærer os, men som til gengæld fylder os med toksiner. Vi  er blevet forberedt igennem opsætningen af flere og flere rigide digitale  systemanretninger og vores egen gradvist øgede overvågningstolerance. Vi  har helt vænnet os til mobilskærmens bedøvende heldagseffekt. Vi var godt  klædt på, fordi Vincent & co havde fortalt os om “fake news”, som var at finde  alle andre steder end på de etablerede medier. Vi var klar, fordi vi igennem ti år havde lært, at den eneste valide viden var talbaserede facts fra peer  reviewed videnskabsfællesskaber, og at der stort set ikke findes andre former  for viden eller videnskab.  

Så vi var godt klare, da den etablerede medie megafon udråbte  tilstedeværelsen af en virus, der for altid skulle ændre vores liv. Vi var så godt  forberedt, at vi heller ikke nu opdager den kognitive dissonans, der runger  hult som baggrundsmusik bag DR’s daglige opdateringer. Vi mærker måske  en uro, lidt maveonde og en irriterende fornemmelse af, at noget ikke er, som det skal være. Men vi skubber det ind under gulvtæppet. Mette og Søren skal  nok tage sig af det. Det går nok alt sammen.  

Omstyrtningen af vores virkelighedsbilleder 

Men det handler ikke om en virus. Og det handler ikke om Søren og Mette.  Det handler om noget meget større. Det handler om, at det er tid til, at vi  forlader den verden, vi kendte. Eller rettere: den verden, vi troede, vi kendte.  For, som filminstruktøren David Lynch altid siger, omend han ikke ret gerne  udtaler sig fortolkende omring sine filmuniverser: “the world is not as it  seems”.  

Som jeg ser det, handler det, vi oplever lige nu, om, at vi gradvist får pillet  hele vores verdensforståelse og menneskeopfattelse fra hinanden. Den pilles  fra hinanden på et meget omfattende plan, der ikke kun indbefatter den  videnskabelige institution og dens dominans i den positivistiske, nytte- og  teknisk orienterede videnskabsforståelse. Det er vores forståelse af stort set  alle områder i vores samfund, vi er nødt til at pille ved. Vi er nødt til at pille  virkeligheden af, lag for lag, som når vi piller et løg. Og undervejs kan det godt  være, at den stærke duft får os til at græde lidt. Det er den proces, vi lige nu er  nødt til at gå igennem.  

Hermed bliver din verdensforståelse også pillet fra hinanden, lag for lag. Det  indebærer ting, du har lært i skolen, ting, du har læst i avisen, eller viden, du  har tilegnet dig på universitetet, ting, som dine professorer har forelæst i,  ting, vores ‘eksperter’ har sagt over tid. Det gælder mange af de socio kulturelle tanke- og handlemønstre, som blev indlejret i dig fra du var lille,  som du har adapteret til i din opvækst, og som du ubevist tager for givet hver  eneste dag. Så vi må spørge os selv, på denne rejse, om nu det, vi lærte i  historie, var den eneste sande historie? Om der måske var mere, vi kunne  researche? Om den måde politik bliver præsenteret på, er den eneste mulige?  Om den videnskab, der dominerer, er den eneste væsentlige? Vi må spørge til  de menneskebilleder, vi fik overleveret i gymnasiet eller på universitetet, og  som var strippet for dybere åndelig erkendelse. Vi må spørge om, de er de  rette, eller om vi skal udvide vores selvforståelse som individer og som  kollektiv? Vi må spørge om ting som at det at Svend Brinkman er meget i  medierne, betyder at det derfor er klogt, det han siger…Vi må spørge, om  Greta Thunberg er så meget i medierne, fordi hun står frem og vil redde  verden, eller hvad det er for en mekanisme, der i det hele taget bringer folk  frem i systemerne, eller holder dem tilbage? Det er alt det, vi skal pille ved, og  vi skal pille hinde efter hinde af, indtil vi når ind i intet i kernen, hvorfra vi  kan begynde at bygge os selv op påny.  

Erkendelsen vokser og sprænges 

Erkendelse er faktisk en meget personlig kognitiv og ekstra-kognitiv proces.  Det er en individuel bevidsthedsproces. Den udvidede bevidsthed kommer af, 

at man vandrer på erkendelsens vej, og hele tiden udvikler sig, og  ekspanderer i sin bevidsthed. Nok tilegner man sig viden udefra. Men selve  erkendelsen er personlig. Vi lærer ikke noget om denne proces i skolen eller  på de højere uddannelser. Men det er en alment menneskelig egenskab.  Erkendelse er ikke det samme som at overtage og afkode hvad en lærer  ønsker at vi skal vide. Og det er ikke det samme som at aflæse facts. Vi bør  genkonsultere erkendelsen. For det er nu, vi skal videre ned ad erkendelsens  vej.  

I videnskabsfilosofien kaldes de etablerede måder, vi erkender på indenfor  forskellige videnskabelige paradigmer for “epistemologier”. Når vi idag  diskuterer tal og virologi, så henviser vi alene til en metode, der hører under  blot een ud af flere videnskabelige erkendelsesformer. Samtidig må denne  form for erkendelse på et filosofisk plan anses for en underafdeling det som  Aristoteles kaldte epistemologi, hvilket udgør en mere overordnet og almen  menneskelig erkendelsesproces. Under erkendelsesformerne indgår også  fænomenet “aletheia”, som er den umiddelbare indre erkendelse, hvor man  har en “aha” oplevelse af at alle brikker falder på plads. Dette er helt sikkert  sket for Einstein, da han så sin relativitetsteori i øjnene. Men det er også en  del af den proces, vi skal igennem nu, når vi udforsker clues, kommer dybere  ind i viden, og pludselig oplever at tingene hænger sammen i en ny forståelse,  der ændrer os grundlæggende som mennesker. Vi skal bruge vores erkendelse  i det, som sker nu. Og i den proces, er det ikke nok at henvise til facts.  

Erkendelse og følelser 

Vi må se i øjnene, at det at erkende, og særligt at ekspandere i sin erkendelse,  har følelsesmæssige følger. Det er især, når vi går fra eet erkendelsesniveau til  et andet, at vi oplever en form for eksplosion og destruktion af vores  verdensbillede. Alle brikker falder fra hinanden, vi oplever sorg og smerte,  forvirring og ensomhed. Vi kommer i krise. Og herfra kan vi igen samle  brikkerne. Hvis vi sørger for, at forbinde os med vores hjerte, og søger efter  der, hvor vi mærker den ubetingede kærlighed, både til os selv og til andre, så  bliver vi guidet på vej til at få samlet brikkerne, til at føle os hele igen, og til enddog at opleve kærligheden flyde igennem hjertet og ud i hele vores krop.  Til at lade kærligheden strømme. Det er en optur. Men for at nå derhen, må vi  lade gamle mure falde.  

Noget af det mest væsentlige ved denne proces er, at vi er nødt til at se mørket  i øjnene. Som danskere har vi været nogle af de bedste til at lukke af for  mørket i os selv, i andre, og i verden. Det har set ud som om, at hvis man blot  fejede det ind under gulvtæppet, så var det væk. Det var det så ikke. Det  levede og voksede. Og idag er det vokset os over hovedet. Det lyder måske  religiøst eller mytologisk at tale om mørket. Men det er den bedste måde  symbolsk at opsummere at det er sådanne kræfter, vi er oppe imod idag. For  imens vi sov, er mørket vokset. Det har organiseret sig. Det har infiltreret sig – overalt. Det virker både igennem mennesker, og som “natur” mekanisme. Vi  har jo altid vidst, at naturen rummer både opbyggende og destruktive  nedbrydende kræfter. Det, vi idag skal forstå, er, hvordan de nedbrydende  destruktive kræfter ser ud, hvordan de arbejder, og at de lige nu rejser sig og  søger at kaste deres net udover os alle sammen netop nu – på global skala. Og  den eneste måde vi kan opløse dette mørke på er, ved at se det i øjnene. Vi gør  det ved at søge tilbage i vores hjerter, ind i den ubetingede kærlighed, og  herfra lade mørket falde. For hvis vi tager hinanden i hånden og hæver os  over det, så har det ingen magt længere.  

Hvad er mørke? 

Mørke er de destruktive og nedbrydende kræfter, som arbejder side om side  med lys, også i vores samfund, og ja, også i Danmark. Det arbejder i bedste  Harry Potter stil ved at infiltrere sig i magtinstitutioner, sociale institutioner, i  mennesker, i dig. Det arbejder blandt andet igennem det lavere menneskelige  begær. Derfor er der også ekstremt meget mørke og manipulation i verdener,  som anvender sexuel udnyttelse, undertrykkelse og misbrug. Men det  arbejder også igennem pengesystemet, og magtsystemet. Mørket kan  eksistere uden lys. Det rummer ikke kærlighed og empati, når det optræder i  sin rene form. Det viser sig i alverdens afskygninger, og i forskellige niveauer  af balance med lyset. Problemet er, at når vi ikke tør se det i øjnene, end ikke i  os selv, så får det frit løb til at arrangere sig og manifestere sig i sine mere  rene former. Og i sine mere rene former, bliver det til det, vi mennesker kan  opleve som rendyrket ondskab. Nogle bryder sig stadig ikke om at se det i  øjnene. Men det er jo ikke svært at erkende, at der findes rendyrket ondskab  på planeten. Vi kender til Hitlers udryddelse af jøderne. Vi kender til terror  organisationer i Nigeria, som hugger hænder, arme og ben af deres egen  befolkning. Vi kender til diktatoriske forhold i Nordkorea og Kina. Vi kender  til internationale sex trafficking rings, der sælger og udnytter kvinder og børn.  Det skorter ikke på mørkets ytringer i manifest form her på planeten.  Alligevel tør vi ikke se i øjnene, at det også rammer os, selv her i fredelige  Danmark. Men det gør det. Og fordi vi er så gode til at lukke øjnene, rejser det  sig, og forsøger at vise, hvor intelligent, suverænt og velgennemtænkt det  formår at operere. Det rejser sig som en sort drage, henover os alle på hele  kloden, for at vise hvor flot det selv synes, at det er. Det kan overskue os alle  igennem computerteknologi, nano-teknologi, mobilteknologi og ny chip  teknologi. Det kan overskue og håndtere os. Styre os, som var vi avatarer i et  computerspil.  

Hvordan er mørket manifesteret? 

Hvordan mørket manifesterer sig er meget omfattende, da det er globalt, det  er infiltreret i alle dele af den verden, vi kender. Så vi skal genkende dets  aktører, dets måde at arbejde på, og vi skal genkendte det, når det optræder i  os selv. 

Idag bliver Bill Gates meget symbolsk for en form for anti-krist. Han er een af  verdens rigeste mænd. Han har lagt billet ind via sine mange milliarder på  snart alle væsentlige institutioner, der udgør verdens sundheds organisationer, herunder også forskningsinstitutioner. Samtidig optræder  han som det modsatte at, hvad han er: en altruistisk filantrop, der kun har  menneskehedens vilkår i tankerne. Han vil redde hele verden, og udtaler nu,  at verden aldrig bliver normal igen, før alle 7 milliarder mennesker har fået  deres vaccine. At få en så høj position, at man kan dosere en specifik type  medicin til både sunde og syge mennesker verden over kræver alligevel sit.  Alligevel har han ikke nogen sundhedsuddannelse. Han har ikke nogen  akademisk uddannelse i det hele taget. For at besidde en position, hvor han  formidler omsorg til hele verdens befolkning, og rådgiver regeringer verden  over, burde han dels have relevante uddannelser. Og dels bør han også have  meget høje etiske standarder for sig selv og han bør udstråle  medmenneskelighed på et højt plan. For han er jo faktisk på linje med en  menneskelig gud (Jesus?), hvis han virkelig ved hvad der er bedst for hele  verdens mennesker? Ovenikøbet ved hjælp af en helt ny, uprøvet RNA teknologi. Det er meget, vi tillægger denne mand. Det er store forventninger,  vi har til ham.  

At Bill Gates bliver symbolsk for situationen skyldes i høj grad, at han er trådt  frem som mere synlig aktør. Men det, vi i højere grad skal forstå er, at han er  én aktør, ud af flere. Der tales typisk om en række familier (Rothchild/JP  Morgan, Rockefellar, Vanderbilt, et.al.), som sidder på enorme summer, og  som hermed ejer eller har købt sig ind på de mest centrale institutioner i  forhold til at styre verdens gang. Det gælder i meget høj grad  medicinalindustrien. Og det gælder medier, men det gælder også  banksystemet (verdensbanken, central bankerne og de nationale banker) og  forretnings systemet. Så vores ven Bill står langt fra alene. Der findes en  udbygning i strukturer, som han kan arbejde igennem uden nævneværdige  problemer. Der findes universiteter, hvis forskning er købt af  medicinalindustrien. Der findes manipulerende handlinger i  kommunikationsprocesserne, som foregår mellem universitet,  medicinalindustri og nationale og globale myndigheder. Der findes systemer  af afpresning, vold og misbrug af ordensmagten for at holde folk på plads. Det  er omfattende. Men den bedste måde at forklare det på er, at mørket har  infiltreret sig på alle områder af vores samfund, og virker aktivt igennem dets  institutioner.  

For at opsummere og lave en pointe, kan det siges, at netværket af storrige  familier og aktører udgør et andet niveau af virkelighed, der ligger udenfor  det, som vi opfatter som “samfundet”. Herfra udøver de deres magt ned  igennem samfundets institutioner. Disse kræfter er så stærke, at de virker ind  på alt i samfundet. Og samtidig har de været så skjulte, at mange ikke har fået øjnene op for dem. Konkret betyder dette blandt andet, at også de etablerede  medier er købt af folk i dette rige netværk. De styres som propaganda organer.  Det betyder dog ikke, at alt hvad der foregår i det, som vi kalder “samfundet”  er løgn og fuld af mørke. Men det betyder, at mørket har infiltreret sig i alle  systemer, at det virker igennem dem, og at det lige nu har fået særlig meget  magt til at manifestere sig foran os, til at rejse sig og vise sig for os, stolt af sig  selv, og stolt af, at det er så stærkt, at det kan vise sig, uden at vi fatter  mistanke. Stolt af, at det kan have hele verden under sin kontrol.  

At se virkeligheden i øjnene 

For tag ikke fejl: det, vi oplever lige nu, er 2. verdenskrig i næste potens. Og  alle redskaber tages i brug. Enhver krig afspejler sig tid, særligt hvad den  teknologiske udvikling angår. Og det gør denne krig også. Den bærer  efterladenskaber fra 2. verdenskrig med sig, som dels har reminiscenser i det  arbejde som Nazi forskere påbegyndte under 2. verdenskrig, og som de fortsat  har lavet for blandt andet CIA efter at krigen var overstået, hvor disse forskere  blev anvendt for deres evner og uddannelse i USA, og derfor ikke blev forfulgt  i en krigsret (Project Paper Clip). Her udvikledes desuden mind control  programmering, blandt andet MK Ultra, og der udvikledes en særlig viden  omkring mind control, som er taget i brug i lettere versioner igennem en  institution som Hollywood og i musik industrien. Dette har forberedt os  således at det blev muligt for de skjulte magthavere at gennemføre denne 3.  verdenskrig, som vi oplever starten på lige nu.  

Krigen er global. Den udspiller sig på baggrund af disse underliggende  systematiserede netværk og forbindelser (hvor vi skal huske at langt fra alle  implicerede har fuld information, og mange er blot ‘nyttige idioter’), og  handler derfor ikke om nationers overtagelse af hinanden. Krigen afspejler en  gradvis highjack af det økonomiske system (det “frie” marked), som også er  sket gradvist over mange år. Dele af dette system står nu for fald, og en del af  krigen går ud på, at sætte det ud af spil. Hermed falder hele middelklassen,  også den øvre middelklasse, og der vil ske en re-feudalisering med en  ekstremt rig overklasse, og milliarder af halv fattige “slavearbejdere”, som kan  kontrolleres og styres igennem de mekanismer, som netop skal  implementeres nu igennem den periode, vi gennemlever fra nu og ind i  nærmeste fremtid. Master til ny mobilteknologi er sat op overalt i verden,  imens folk har været i hjemmeisolation. Udover dette afspejler krigen et  niveau af nano-teknologi, hvor det er muligt at arbejde direkte med RNA på  en måde, som kan give anledning til varig forandring af et menneskes  arvemateriale, hvilket udgør strategien hos en af de vaccineproducenter, som  Bill Gates har betalt for at udvikle vaccine til den nuværende situation.  Derudover tyder meget på, at virus i sig selv er gen-manipuleret og skabt i et  laboratorium, og at den angriber mennesker, der i forvejen er kompromitteret  i deres immunforsvar særlig hårdt. Uanset om dette første virus udslip er en  bevidst foreløbig afprøvning af New World Order strategi (jvf Henry Kissinger) hvor man nøje overvåger reaktioner på krisen, et forsøg på at aflive  de svageste, eller om den er helt naturlig, er der ingen tvivl om, at situationen  er highjacket af underliggende mørke kræfter.  

Det næste skridt i processen for almindelige borgere, er nu at anerkende  mørket omring os, og måden det arbejder på. Det handler om at få øjnene op  for, hvordan det ser ud, hvordan det arbejder, og hvordan det udtrykker sig i  den nuværende situation. Det næste skridt er, for hver og en borger i landet  og i verden at gå igennem en erkendelsesproces, hvor tæppet bliver løftet for  bedraget, hvor vi accepterer at vores individuelle verden falder sammen  (vrede, sorg, depression), og vi genfinder os selv et andet og bedre sted,  hvorfra vi kan begynde at engagere os i at genopbygge en verden, der i højere  grad skaber balance mellem lys og mørke, og hvor mørket dermed ikke  formår at antage eget liv.  

3. verdenskrig er altså en krig, der angriber bevidstheden, og et forsøg på at slavebinde os igennem vor egen manglende indsigt og evne til at se kends gerningerne i øjnene. Det kræver, at vi åbenlyst siger fra overfor regeringens hastelove, at vi kræver vores demokratiske rettigheder genindført, og at vi  ikke accepterer vacciner eller anden medicinering af raske mennesker under  tvang. Det er tarotkortet “døden”, som i virkeligheden handler om forandring  og transformation. Men før vi for alvor kan nå ind i nyskabelsen, skal vi gøre  op med det gamle. Så lad os støtte hinanden. Lad os sige nej tak til det udspil,  vi ser lige nu med vacciner til 7 milliarder (raske) mennesker, og en idé om, at  andre mennesker skal tage styringen over vores liv på de mest intime  niveauer. Lad os møde os selv, og stå ved os selv. Så træder vi over tærsklen til  en ny verden, hvor i langt højere grad kan skabe via vor egen suverænitet.   

Kathrine E. L. Johansson, PhD
Cand.Mag. i Moderne Kultur & Kulturformidling
Underviser & forfatter

Artiklen som pdf fil til download og print