“Ulven kommer” af Torben Brandstrup

Ulven kommer!

Ulven kommer som pdf til download eller at læse

Af Torben Brandstrup.
Skrevet Mandag den 7 December 2020.
Da Terroren, som den blev kaldt, florerede, fik vi allesammen Besked paa, at vi skulde leve vores frie Liv. Vi skulde ikke være bange. Vi skulde ikke flytte saa meget, som en Millimeter paa vores Rettigheder, Friheder, Ytringer, og Demokrati.

Saa indtog hende den Nitten aarige Covid Corona Verdenen. Hvor normalt, at hele Verdenen ikke reagerer paa en Influenza, saa gik hele Verdenen i overgearet panik, og raabte ”Ulven kommer!”, og Ulven kom aldrig. Eller gjorde den?
Folk gik i panik, og Verdenslederne indførte dumme, ligegyldige, usmagelige, og helt igennem unaturlige Love, og Restriktioner, og gav Bøder til Folk, som festede, eller som stille, og roligt sad paa en Bænk.

Ulven kom, men det er Verdenslederne, W.H.O., og Folk, som tror paa de To førnævnte Ledere, og Organisationer der er Ulvene. Det er ikke Een Ulv, det er en hel Invasion af Ulve!
Lemminge-Effekten spredte sig med Lysets Hastighed, og i Løbet af Nul Komma Fem blev Danmark, og resten af Verdenen forvandlet til Kina. En masse omvandrende Mundbind, som ikke siger Regeringen imod, for saadan gør man i Kina.

I Kina sidder Regeringen tungt, og sikkert paa Magten, og det samme forsøges indført i hele Verdenen, inklusive Danmark. Fedte Madriksen forsøger, at udraabe sig til Hitler II, og Magnus Tagmus vil være Solkonge, med Magt til, at tvangsvaccinere hvem som helst, for hvad som helst, naar som helst, hvor som helst, og af hvem som helst, blot ved, at Magnus udraaber noget til at være en Samfundskritisk Sygdom, saa det, at tale Regeringen imod kan i Teorien ”forfremmes” til, at være en Samfundskritisk Sygdom, da saadane Folk maa være skøre, og derfor maa de indfanges, sættes i en K.Z.-Lejer, indtil de har lært, at alt det, som Regeringen gør er til Folkets bedste.

Det staar helt klart for denne Skribent hvad en Samfundskritisk Sygdom er. Det er Magtliderlighed, enøjet egocentrisk Politik, og Dumhed. I skrivende Stund hører jeg Forfatteren, og Amagerkaneren Klaus Rifbjerg for mig klart og tydeligt. ”Det værste er Dumheden!”, som han sagde engang, og hvor har han ret! Dumheden er det værste, og det forfærdelige er, at den blomstrer, spreder sig, og vinder indpas i hele Verdenen, der iblandt Danmark. W.H.O., Politikerne, og Folket er blevet smittet med den værste Sygdom der findes i hele Verdenen, og den Sygdom hedder Dumheden!

Hvad er saa Kuren imod Dumheden? Lad være med, at se T.V.-Avisen, Nyhederne paa T.V.2, og T.V.2-News, og Deadline paa D.R.2. Kort sagt, drop Propagandamedierne. Undersøg selv Tingene. Læs paa det. Regn paa det. Styrk sin sunde skepsis, og sin sunde fornuft. Lær, at tænke selv, og lad være med, at tro paa W.H.O., Verdenslederne, deriblandt den danske Regering, og de store Medier.

Corona-Influenzaen er ikke saa farlig, for ingen Sygdom er saa farlig, saa Livet skal gaa i staa. Ved, at læse, og regne paa det, staar det klart, at Corona-Influenzaen ikke er farlig, for Influenzaer er ikke farlige, og Corona-Influenzaen er en Influenza-Art, og intet andet.
Dødeligheden for, at dø af eller med Corona-Influenzaen er meget lav. Antallet af døde i Danmark udgør kun 0,014 Pct. i Forhold til Danmarks samlede Befolkning. I Lande, som Frankrig, og Italien, som siges,

at have meget stor Dødelighed, udgør Antallet af døde kun 0,08 Pct. i Forhold til hver af de To Landes samlede Befolkning. 0,08 Pct. i U.S.A., og 0,03 Pct. i Kina. Andre Lande, som United Kingdom, Irland, Sverige, Norge, Finland, Tyskland, og Indien udgør stort set de samme Resultater, som de førnævnte Lande. Kigger man saa paa hele Planetens samlede Befolkning, saa udgør Antallet af samtlige døde paa hele Planten kun 0,02 Pct. af hele Planetens samlede Befolkning. En Draabe i Havet!

Folk, som maatte være bange, eller være i Risiko-Zonen, kan vælge, at blive hjemme, eller f.Eks gaa med Mundbind hvis de lyster, men lad alle os andre være i Fred, saa vi kan leve vores Liv i Frihed. De Mennesker, som maatte være i Risiko-Zonen, skal naturligvis have al den hjælp de maatte have brug for, og bede om, uden, at det skal gaa ud over os andre, som ikke er syge, og som ikke er i Risiko-Zonen.

Drop samtlige dumme Corona-Influenza-Love, og Restriktioner nu, og lad Folket være i Fred. Frihed til Folket. Frihed, som kan tages tilbage har paa intet Tidspunkt været Frihed!
Corona-Influenza-Lovene, Restriktionerne, Tanken om tvangsvaccination, Vaccine, og Mundbind er alt sammen udsprunget af den Sygdom, som hedder Dumheden.

Mundbind virker alligevel ikke, og det er videnskabeligt bevist. Jeg ser ikke længere Mennesket, jeg ser kun Mundbind. Folk gaar rundt, og ligner Bankrøvere, eller kinesere i Kina. Hermed skal det naturligvis understreges, at jeg har intet imod kinesere. Det er den politiske Form, og Styring af Masserne, som jeg er imod. Vi er allesammen Mennesker, og snart er vi allesammen dumme. Med mindre, at vi gør modstand. De Mennesker, som modigt, og trofast slaar paa deres Gryder, og Pander inde foran Christiansborg er de virkelige Helte, og de skal i den Grad støttes.

Ogsaa de Fire Læger, som har startet en Underskriftindsamling, til Formaal, at faa afskaffet samtlige Corona-Influenza-Tiltag, saa Danmark bliver fri igen, fortjener, at faa et godt Ord med paa Vejen. De er ogsaa de virkelige Helte, og de har min fulde Støtte, og Sympati.
Professor Peter Gøtzsche fra Institute for scientific Freedom er ogsaa en virkelig Helt. Han har stort set fra Starten sagt, at Mundbind ikke virker, og, at det er dumt, at vi gaar rundt, og ligner Bankrøvere.

Forhaabenlig kommer Folk snart til Fornuft, og det gælder ogsaa for W.H.O., Medicinal-Industrien, Verdenslederne, og den danske Regering. Men hvorfor bestandig brokke os? Det er saa nemt, at sige, at Regeringen er daarlig. Tænk paa hvor meget svære det er, at sige, at den er god. Vil det saa blive bedre med Dellemanden? Nej. For de er nok allesammen med i det inde paa den der Borg. Politikere er, som Duerne paa Raadhuspladsen. Naar de er nede paa Jorden, saa spiser de af Haanden, og naar de er oppe i Luften, saa skider de paa Folk.

Et Omraade, som alle disse dumme Corona-Influenza-Tiltag kvæler er Kulturen. I Fedte Madriksen’s Øjne gør det nok ikke saa meget, for hun har da klart ikke den mindste Forstand paa Kultur, for ved, at kvæle den, og dermed aflive den, som var den en Mink, slipper hun af med en masse mulig Kritik, Humor, og Satire med Vid og Bid, som kunde komme fra den Kant.
At, bruge sin sunde Fornuft, at bruge sin sunde Skepsis, at læse paa det, at regne paa det, og, at undersøge det, er noget, som et hvert Menneske skylder sig selv, og andre, at gøre.

Det er fornuftigt nok, at spritte Hænderne af, og, at vaske dem, og det er ogsaa klogt, at hvis en eller anden er sløj, saa gaar man ikke hen, og krammer Vedkommende, og det er det, som det hele drejer sig om. Man skal ikke være bange, blot opmærksom!
Lad Folk tænke, og vælge selv.

Humanisme, Respekt for Medmennesket, Flower-Power, al Magt til Fantasien, respekt for Embedet.
Fred i Verdenen, og ro i Sjælen, giver ro i Verdenen, og Fred i Sjælen.
Intet uden Mildhed
Ærbødigst
Torben Brandstrup.